Aktualności

Doradztwo
Strategiczne

Długofalowa strategia działania firmy decyduje o jej konsekwentnym wzroście i rentowności, a także może stać się punktem wyjścia do planowania usprawnień operacyjnych.

Alteverso Group wspiera Klientów w wyborze optymalnej drogi rozwoju spośród możliwych scenariuszy rynkowych w celu zwiększania wartości Firmy. Wspólnie z naszym Klientami identyfikujemy wizję Firmy, analizujemy otoczenie i warunki rynkowe, określamy cele strategiczne i programy funkcjonalne.

Wynikiem naszego zaangażowania jest określenie optymalnych ścieżek wzrostu i ustalenie harmonogramu ich realizacji.

Przykładowe realizacje:

 • Aktualizacja strategii
 • Audyt skuteczności realizowanej strategii
 • Budowa strategii firmy
 • Ustalanie celów strategicznych i pomiar ich efektywności
 • Dekompozycja celów strategicznych na cele operacyjne.

Innowacje
i Rozwój

Innowacyjność to jeden z lewarów konkurencyjności decydujący o możliwościach adaptacji przedsiębiorstwa do dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia.

Alteverso Group wspiera proces zarządzania innowacyjnością organizacji, w tym planowania, realizacji i komercjalizacji wyników projektów badawczo-rozwojowych.

Nasi Doradcy to multi-dyscyplinarny zespół o znaczącym doświadczeniu w realizacji projektów badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych i dużych przedsiębiorstwach.

Przykładowe realizacje:

 • Identyfikacja źródeł innowacyjności
 • Optymalizacja procesu rozwoju produktów i usług
 • Tworzenie strategii badań i rozwoju i uwzględnienie w strategii organizacji
 • Realizacja projektów B + R:
  • obsługa formalno-prawna
  • tworzenie planów komercjalizacji
 • Komercjalizacja wyników prac B + R.

Marketing
i Sprzedaż

W Alteverso Group postrzegamy Marketing i sprzedaż jako kluczowy obszar pozwalający na realizację celów Firmy po stronie przychodowej.

Kreując nowe rozwiązania lub wzmacniając dotychczasowe, korzystamy z doświadczeń w pochodnych branżach, starając się w najlepszy sposób wykorzystać możliwości biznesowe organizacji najmocniejsze strony naszych Klientów.

Nasze realizacje projektów sprzedażowych koncentrują się na wsparciu Klientów w zwiększaniu efektywności Działów Marketingu i Sprzedaży, a także poprawie rentowności prowadzonych działań.

Przykładowe realizacje:

 • Zarządzanie portfelem marek
 • Kreowanie strategii marketingowej
 • Benchmarking i strategia cenowa
 • Efektywność i organizacja Marketingu i Sprzedaży
 • Systemy raportowania
 • Polityka akceptacji i udzielania rabatów handlowych
 • MBO - zarządzanie przez cele w sprzedaży
 • Zarządzanie kluczowymi klientami
 • Strategie negocjacyjne.
 • Polityka akceptacji i udzielania rabatów handlowych
 • MBO - zarządzanie przez cele w sprzedaży
 • Zarządzanie kluczowymi klientami
 • Strategie negocjacyjne.

Finanse

Tworzymy i usprawniamy najistotniejsze narzędzia finansowe i controllingowe, zwiększające bezpieczeństwo finansowe oraz amortyzujące potencjalne ryzyka dla przedsiębiorcy.

Przykładowe realizacje:

 • Modelowanie finansowe
 • Due dilligence, wycena przedsiębiorstw
 • Finansowanie projektów, pozyskiwanie finansowania zewnętrznego
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Controlling - ocena funkcji, projekt funkcji
 • Tworzenie wytycznych i zasad raportowania zarządczego.

Operacje

Doradztwo operacyjne pozwala przełożyć wizję i strategię firmy na efektywniejsze działania w kluczowych obszarach firmy.

Wspieramy naszych Klientów w uzyskiwaniu realnych korzyści w postaci oszczędności lub zwiększenia dźwigni operacyjnej, prowadzącej do wzrostu rentowności przedsiębiorstwa.

Diagnozujemy i przeprowadzamy optymalizacje w kluczowych obszarach organizacji:

Produkcja i technologia

Doskonalenie procesów produkcyjnych w oparciu o filozofię Lean Management. Nasi Eksperci to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Przykładowe realizacje:

 • Lean Management procesów produkcyjnych
 • Efektywna kalibracja linii i stanowisk produkcyjnych
 • Priorytetyzacja zleceń produkcyjnych
 • Optymalizacja kosztów produkcji.

Logistyka, Zakupy

Optymalizujemy głównie działania w ramach procesów logistycznych - przepływy oraz magazynowanie surowców, zapasów, gotowych wyrobów, jak również informacji niezbędnych do jak najlepszego zaspokojenia indywidualnych potrzeb Klienta.

Poszukujemy synergii w grupach zakupowych, konsolidujemy dostawców, działy zakupowe, ulepszamy techniki negocjacyjne.

Przykładowe realizacje:

 • Optymalizacja w procesie zaopatrzenia i dystrybucji
 • Zarządzanie cyklem dostaw
 • Optymalizacja procesu zarządzania zapasami
 • Optymalizacja procesów zakupowych (centralizacja, decentralizacja)
 • Strategie negocjacyjne.

Zasoby ludzkie

Usługi w obszarze zasobów ludzkich realizujemy w 3 strumieniach: rekrutacje, projekty doradcze usprawnieniowe oraz szkolenia i outplacement.

Przykładowe realizacje:

 • Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, opisy stanowisk - tworzenie i implementacja
 • Optymalizacja zatrudnienia, audyt etatów, optymalizacja struktury zatrudnienia
 • System oceny stanowisk i profili pracowniczych
 • Systemy motywacyjne, systemy ocen okresowych - tworzenie i implementacja.

IT

Tworzymy rozwiązania zabezpieczające newralgiczne elementy dla utrzymania stabilności funkcji IT w organizacji.

Wspieramy realizacje strategii przedsiębiorstwa oraz wdrażanie rozwiązań operacyjnych poprzez dostosowane wdrożenia systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Przykładowe realizacje:

 • Strategia informatyzacji Firmy
 • Koncepcja integracji systemów IT.

Zasoby ludzkie

Usługi w obszarze zasobów ludzkich realizujemy w 3 strumieniach: rekrutacje, projekty doradcze usprawnieniowe oraz szkolenia i outplacement.

Przykładowe realizacje:

 • Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, opisy stanowisk - tworzenie i implementacja
 • Optymalizacja zatrudnienia, audyt etatów, optymalizacja struktury zatrudnienia
 • System oceny stanowisk i profili pracowniczych
 • Systemy motywacyjne, systemy ocen okresowych - tworzenie i implementacja.

IT

Tworzymy rozwiązania zabezpieczające newralgiczne elementy dla utrzymania stabilności funkcji IT w organizacji.

Wspieramy realizacje strategii przedsiębiorstwa oraz wdrażanie rozwiązań operacyjnych poprzez dostosowane wdrożenia systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Przykładowe realizacje:

 • Strategia informatyzacji Firmy
 • Koncepcja integracji systemów IT.

Organizacja

W Alteverso Group rozumiemy, że optymalna struktura przedsiębiorstwa to jeden z podstawowych warunków skutecznej restrukturyzacji - umożliwia przełożenie celów strategicznych na operacyjne oraz w pełni wykorzystywać potencjał Zespołu.

Doskonalenie zasobów ludzkich i wzmacnianie zdolności przywódczych

Doskonalenie zasobów na poziomie strategicznym, menadżerskim i pracowniczym oraz wzmacnianie zdolności przywódczych to podstawa w budowaniu silnej organizacji. Proponujemy całą gamę usług wspierających rozwój pracowników w firmie od etapu rekrutacji, aż po zarządzanie zmianą i outplacement.

Przykładowe realizacje:

 • Opracowanie modeli kompetencyjnych i rozwoju pracowników
 • Coaching i szkolenia
 • Zarządzanie talentami
 • Systemy motywacyjne, systemy ocen okresowych
 • Assessment / Development Center.

Zarządzanie zmianą

Zmiany to nieodzowny element ewolucji każdej organizacji. To uporządkowane podejście do wprowadzania modyfikacji w Firmie, którego celem jest zapewnienie, że zmiany wprowadzane są w sposób kontrolowany i skuteczny, a zakładane korzyści zostają osiągnięte i mają trwały charakter.

Przykładowe realizacje:

 • Dobór optymalnego modelu zarządzania zmianą dla określonej organizacji
 • Planowanie i kontrolowanie zmian
 • Tworzenie harmonogramów zmian, sposobu tworzenia RFC, sposobu komunikowania z głównymi interesariuszami
 • Koordynowanie procesu wdrażania zmian, niwelowanie oporu pracowników przed wdrażaniem zmian
 • Utrwalanie zmian.

Optymalizacja struktury organizacyjnej

Dobrze dopasowana struktura organizacyjna pozwala ograniczać koszty, skutecznie realizować cele, wzmocnić poczucie odpowiedzialności za wynik, jasno określać role i ułatwiać ocenę realizowanych zadań.

Wspieramy Klientów w procesie zmian strukturalnych będących wynikiem ewolucji organizacji. Eliminujemy ryzyka powstawiania luk nieefektywności.

Przykładowe realizacje:

 • Ocena dopasowania struktury organizacyjnej do istniejących zasobów i realizowanych celów operacyjnych
 • Identyfikacja i grupowanie aktywności, modelowanie docelowej struktury wraz z określeniem zakresów obowiązków i odpowiedzialności
 • Wsparcie we wdrożeniu zmian w strukturze organizacyjnej.

Projektowanie kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna to istotny czynnik wpływający na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, wartości, model działania, a docelowo pozycję konkurencyjną Firmy na rynku.

Pomagamy w audytowaniu organizacji i określaniu stanu kultury organizacyjnej oraz migracji do optymalnych struktur i modeli.

Przykładowe realizacje:

 • Badanie kultury organizacyjnej i modelu zarządzania
 • Ocena poziomu identyfikacji z firmą, wiarygodności managementu, dostępności do informacji
 • Projektowanie docelowego modelu kultury organizacyjnej i wsparcie we wdrożeniu.

Wsparcie w
pozyskaniu funduszy

W Alteverso Group wspieramy naszych Klientów w pozyskiwaniu finansowania projektów inwestycyjnych i badawczo – rozwojowych ze źródeł:

 • Publicznych krajowych
 • Publicznych unijnych
 • Funduszy komercyjnych.

Szkolenia
i konferencje

 • Ponad 2 500 uczestników szkoleń i konferencji
 • Kompleksowa obsługa
 • Renomowani prelegenci, trenerzy i utytułowani eksperci z praktyką w biznesie
 • Indywidualne programy szkoleniowe
 • Szkolenia dla Klientów korporacyjnych, MMSP oraz administracji publicznej

Wszystkie oferowane przez nas szkolenia prowadzimy według programów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb Klienta i stawianych przed nami wyzwań.
Oferujemy szkolenia w siedmiu, wzajemnie komplementarnych obszarach merytorycznych:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarzadzanie zasobami ludzkimi
 • Sprzedaż i obsługa Klienta
 • Produkcja i Logistyka
 • Komunikacja i auto-rozwój
 • Kompetencje zawodowe
 • Szkolenia prawne

Kontakt: szkolenia@alteverso.com

Agencja
pracy tymczasowej

Alteverso to innowacyjna agencja pracy bazująca na doświadczeniu partnerów wyspecjalizowanych w rekrutacji i zapewnieniu pracy na czas określony, wykonywanej na terenie Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej przez pracowników z zagranicy.

 • Pracownicy z Ukrainy, Białorusi, Indii i Nepalu
 • Delegowanie zasobów ludzkich - kompleksowa obsługa rekrutacji i zatrudnienia pracowników
 • Zróżnicowane branże, w tym: hotelarska, samochodowa, spożywcza, branża budowlana, technologia i produkcja, usługi, handel wielkopowierzchniowy i inne.
 • Niska rotacja zatrudnienia
 • Elastyczny model współpracy
 • Preselekcja pracowników
 • Atrakcyjne stawki godzinowe
 • Rozliczenie na podstawie faktury VAT

Kontakt: apt@alteverso.com

Alteverso Group Sp. z o.o. Sp. k.

Alteverso Group
Sp. z o.o. Sp. k.

Warszawa Metropolitan

Pl. Piłsudskiego 3

00-078 Warszawa

Polska

Spokojnych i radosnych Świąt
oraz szczęśliwego Nowego Roku

Merry Christmas and a Happy New Year

Joyeux Noël et bonne année

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na "x" w prawym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.